2017-05-07


KALLELSE TILL
 ÅRSMÖTE 2017


Lördag 3 juni

klockan 13.00

på Ängen


  Gör Din röst hörd och kom och påverka föreniningens arbete!

Förslag och motioner skickas senast 170520 till Calle Appelgren på mailadress:   calle.appelgren@gmail.com

Ev inkomna motioner hittar Du på vår hemsida. www.lillafurusund.se tillsammans med
verksamhetsberättelse, budget, resultat- och balansräkning samt långsiktig verksamhetsplan. Informationen finns även på anslagstavlorna.

ARBETSDAGEN

Vi vill också påminna om Arbetsdagen som äger rum samma dag, 3 juni - samling på
Ängen kl 10.00 

INBETALNINGSAVI

Medlemsavgift för versamhetsåret 2017/18               200:-/familj
Båtplatsavgift                                                             550:-/familj

Beloppet betalas till Plusgiro 19 81 79-4 senast den 31 maj 2017

Om Du inte redan registrerat Dig, gå in på hemsidan och anmäl Din mailadress.

Välkommen!

Styrelsen
                                                                                      
FÖRSLAG TILL DAGORDNING ÅRSMÖTE 2017


 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Godkännande av dagordning
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Val av två justeringsmän
 6. Prövning av om årsmötet har blivit behörigen sammankallat
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Långsiktig verksamhetsplan
 11. Framställningar från styrelsen
  1. Information om medlemsavgift, båtavgifter
  2. Verksamhetsplan
  3. Förslag till budget
  4. Gräsklippare/klippning   
 12. Motioner från medlemmar
 13. Ersättning till styrelse och revisorer
 14. Beslut om medlemsavgifter
 15. Valberedningens förslag till styrelse och revisorer
  1. Val av styrelse
  2. Val av revisorer
 16. Beslut om valberedning
 17. Övriga frågor
 18. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
 19. Stämmans avslutande

        
         Årsredovisning 2016
         Långsiktig Verksamhetsplan
       

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar