2014-12-13


Information om VA-situationen på Tynningö från TVA dec 2014Under hösten har VA-situationen för Tynningö förändrats en hel del samtidigt som de problem Tynningö Vatten och Avlopp (TVA) försökt lösa finns kvar i lika stor omfattning som tidigare.

Den 29 september beslutade kommunstyrelsens planeringsutskott att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att anta en ny VA-plan för kommunen. Den plan som diskuterades tidigt i somras hade reviderats något men några egentliga förändringar som rör Tynningö finns inte med i förslaget. Enligt planen kommer kommunalt VA inte att börja byggas på Tynningö förrän ungefär 2025 och fastighetsägare med underkända avlopp kommer att behöva investera i egna godkända avlopp fram tills dess. Några öppningar för de lösningar som TVA föreslagit som t ex VA via Värmdö kommun finns tyvärr inte heller.

Som en konsekvens av planen har SRMH (Södra Roslagens Miljö- och Hälsovårdskontor) den 26 november beslutat att den dispens de flesta medlemmar i TVA fått nu upphör att gälla. Konkret innebär det att SRMH kommer att kontakta alla som hittills fått dispens från att åtgärda sina underkända avlopp. Man kommer att kräva förbättringar som innebär att avloppen når upp till lagens krav tills anslutning till kommunalt VA kan ske.

Vidare har Roslagsvatten föreslagit att normalavgiften för anslutning till kommunens VA-system ska höjas från 290 000 kr till 370 000 kr. Förslaget är inte antaget ännu eftersom hela kommunens budget ska ses över ytterligare innan den läggs fram, vilket väntas ske den 15 december.

Följande handlingar finns på tynningo.se

Förslaget till VA-plan
Remissyttranden med kommunens kommentarer till förra förslaget till VA-plan
SRMHs beslut angående dispenserna

TVAs styrelse