2015-04-24


Nytt kring FÖP:en

 

I protokollet från kommunens Planeringsutskotts möte den 15 april kan man bl a läsa nedanstående:

 

”§ 27 Fördjupad översiktsplan för Tynningö, samråd

 

Kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut

Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att genomföra samråd för den Fördjupade översiktsplanen för Tynningö med tillhörande Miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

 

Ärendebeskrivning

Syftet med den fördjupade översiktsplanen för Tynningö är att ge en samlad vision från Vaxholm stads sida för hur den kommande utvecklingen på Tynningö bör ske. Den fördjupade översiktsplanen ska ligga till grund för kommande detaljplanering av ön som ska ske i samband med utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp. Planen redovisar en översiktlig strategi för utvecklingsområden, trafik, mötesplatser, utvecklingsområden. Detaljplaner kommer i ett senare skede mer ingående att definiera hur varje område ska utvecklas.

 

Yrkanden

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

 

Handlingar

Tjänsteutlåtande, 2015-04-07

Tynningö Fördjupad Översiktsplan samrådshandling

Tynningö Fördjupad Överstiksplan Miljökonsekvensbeskrivning samrådshandling

 

Kopia på beslutet till för åtgärd: Eduardo Alarcon Klein, stadsbyggnadsförvaltningen”

 

Samrådshandlingen som nämns ovan skall nu ut på remiss men Du kan läsa den redan här. Vi uppmanar alla som har synpunkter att ta del av handlingen och, när det är dags, inkomma med synpunkter. Antingen som enskild person direkt till kommunen eller till TRBB som då kommer avser att sammanställa era synpunkter i ett sammanvägt svar. Eller varför inte både och!!! Det är viktigt att vi är tydliga mot kommunen med vad vi vill, vad vi tycker är viktigt och hur vi ser på Tynningös utveckling.

 

Kommunen har utlovat ett informationsmöte senare i vår/sommar.

 

Styrelsen/FÖP-gruppen