2014/12/18


Information från Gamlingbo
Här kommer lite Gamlingboinformation mitt i höstmörkret och i stundande advent- och juletider för att ge Dig en bild av vad som hänt sedan årsmötet i maj.

Vi har ju en verksamhetsplan att utgå från och den talar bl a om medlemsvärvning, olika studiebesök och viktiga dialoger med kommunen m fl. Allt i syfte att ”kratta manegen” för att så snart som möjligt förverkliga Gamlingbo.

Vi har blivit några fler medlemmar och är nu uppe i 37 st, men vi välkomnar med glädje fler. Ju fler desto starkare blir vi och därmed tydligare i behovet av Gamlingbo.

Vi kan konstatera att Gamlingbo nu finns på kommunens agenda i bl a arbetet med den Fördjupade Översiktsplanen (FÖP) och att man ser positivt på vårt arbete. Vi har under hösten fört en dialog med socialförvaltningen, som förutom att man tycker att vi kommit långt och tänker rätt, även gett oss en del goda och viktiga råd. Detta bl a för att vi skall undvika att hamna i en boendelösning som styrs av strikta regelverk, lagar och förordningar. Utifrån den informationen har vi kommit till slutsatsen att vi skall bygga ett ”ordinärt boende” och inte kalla det äldre- eller trygghetsboende utan t ex seniorboende. Vi rekommenderas dock att ”ta höjd för” sådant som kan behövas i ett senare skede som t ex lyftanordningar i lägenheterna, installation av trygghetslarm etc. Kommunens pragmatiska syn och att man tycker vår idé känns både ny och unik tycker vi är lovande inför vårt fortsatta arbete.

Utöver kommunkontakterna har vi genomfört en del studiebesök i syfte att få idéer och att få till erfarenhetsutbyten. Allt detta har varit mycket givande och det är även information vi förmedlat till den arkitekt vi anlitat för att lite mer i detalj skissa på realistiska och praktiska förslag på hur vi bör och kan utforma vårt hus. Trevligt är att arkitekten är fritidsboende på ön, heter Per Öberg och numera är medlem i föreningen.

Frågor vi nu kommer att titta närmare på är drift och ekonomi, något som vi behöver ha kommit längre med innan nästa kontakt med kommunen.

Är det något Du funderar över eller har Du några friska och kloka idéer tveka inte utan hör av Dig till någon i styrelsen. Känner Du att Du kan bidra vad avser drift och ekonomi är Du mer än välkommen att delta i det arbetet. Ju fler vi är som engagerar oss desto bättre och roligare.


Vi planerar för ett medlems- och informationsmöte i början av 2015, så håll utkik på hemsidan och Din mailbox, till dess önskar vi i styrelsen Dig och de Dina en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År

2014/12/13


Information om VA-situationen på Tynningö från TVA dec 2014Under hösten har VA-situationen för Tynningö förändrats en hel del samtidigt som de problem Tynningö Vatten och Avlopp (TVA) försökt lösa finns kvar i lika stor omfattning som tidigare.

Den 29 september beslutade kommunstyrelsens planeringsutskott att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att anta en ny VA-plan för kommunen. Den plan som diskuterades tidigt i somras hade reviderats något men några egentliga förändringar som rör Tynningö finns inte med i förslaget. Enligt planen kommer kommunalt VA inte att börja byggas på Tynningö förrän ungefär 2025 och fastighetsägare med underkända avlopp kommer att behöva investera i egna godkända avlopp fram tills dess. Några öppningar för de lösningar som TVA föreslagit som t ex VA via Värmdö kommun finns tyvärr inte heller.

Som en konsekvens av planen har SRMH (Södra Roslagens Miljö- och Hälsovårdskontor) den 26 november beslutat att den dispens de flesta medlemmar i TVA fått nu upphör att gälla. Konkret innebär det att SRMH kommer att kontakta alla som hittills fått dispens från att åtgärda sina underkända avlopp. Man kommer att kräva förbättringar som innebär att avloppen når upp till lagens krav tills anslutning till kommunalt VA kan ske.

Vidare har Roslagsvatten föreslagit att normalavgiften för anslutning till kommunens VA-system ska höjas från 290 000 kr till 370 000 kr. Förslaget är inte antaget ännu eftersom hela kommunens budget ska ses över ytterligare innan den läggs fram, vilket väntas ske den 15 december.

Följande handlingar finns på tynningo.se

Förslaget till VA-plan
Remissyttranden med kommunens kommentarer till förra förslaget till VA-plan
SRMHs beslut angående dispenserna

TVAs styrelse

2014/11/18


 

INFORMATION ANGÅNDE FIBER TILL TYNNINGÖ

 

 


En grupp under TRBB’s ledning har etablerats för att driva frågan utläggning av fiber på Tynningö.

Vi har, sedan arbetet startat tagit ett antal relevanta kontakter med olika potentiella leverantörer och även med bl a Länsstyrelsen för att klarlägga vilka förutsättningar som gäller inkl kostnader och möjliga och lämpliga bidrag.

Vårt arbete har resulterat i att vi just nu ser två huvudalternativ, där det ena är att vi själva äger nätet och det andra att en större operatör som t ex Telia genom Telia Öppen Fiber tar helhetsansvaret. Båda alternativen har sina för- och nackdelar, men för det senare alternativet kan vi med en viss bindningstid, t ex 60 månader, slippa en inträdesavgift som normalt ligger på 16-25000 kronor. Det kan även vara så att Telia kan kräva att en mycket stor del av öns fastigheter ansluter sig. En första bedömning är att ett Teliaalternativ snabbast leder till målet. Båda alternativen kommer under alla förhållanden att resultera i lägre kostnader för respektive fastighet.

Vår ambition är att vi skall få fiber till ön så snabbt som möjligt och till så låg kostnad som möjligt utan att göra avkall på kvalitén.

Ett bra och effektivt sätt att nå detta mål är att så många som möjligt anmäler sitt intresse, detta oavsett om Du är fast- eller sommarboende. Och tänk på att det blir absolut billigast för Dig att gå med direkt. Att vänta till ett senare tillfälle kan bli avsevärt dyrare.

Vi kommer den närmaste tiden att fortsätta dialogen med potentiella leverantörer av bredbands- och fiberlösningar som även kommer att omfatta att vi begär offerter. Det är idag för tidigt att säga när allt kan vara klart, men med ett stort intresse från oss öbor kombinerat med att vi kan utnyttja de infrastrukturförbättringar som redan nu sker på ön bör spaden kunna sättas i jorden under 2015.

För TRBB

Lars Röckert
 

2014/10/14


 
 
 
INSTÄLLT
 
 
 
 
                                STÄDDAGEN nu på lördag den 18/10 är

                                        INSTÄLLD!               

 

P g a att stora stockar från nya träd har placerats på och vid den rishög som vi avsåg att elda upp under städdagen blir eldning svårt att genomföra. Rishögen kommer nu genom Kuddbys försorg att flisas, vilket vi tackar för. Den jord som vi planerat att förstärka delar av ängen med lägger vi ut till våren istället.

 
                                                            Styrelsen


 


 

2014/10/12Påminnelse, om ni skulle ha glömt.....


Höstarbetsdag


Lördagen den 18 oktober 2014
kl. 10:00 på Ängen


Vi snyggar till på Ängen genom att


                                                                  elda ris och städa
  
                                                  kratta ut ny jord på gräset

                                                           sen kan man snacka lite med grannen också
             

        Föreningen bjuder på 
        en lunchmacka och öl

        Tag med kratta, spade och skottkärraStyrelsen

2014/09/26Höstarbetsdag


Lördagen den 18 oktober 2014
kl. 10:00 på Ängen


Vi snyggar till på Ängen genom att


                                                                  elda ris och städa
  
                                                  kratta ut ny jord på gräset

                                                           sen kan man snacka lite med grannen också
             

        Föreningen bjuder på 
        en lunchmacka och öl

        Tag med kratta, spade och skottkärraStyrelsen

2014/09/25


FIBER – PÅMINNELSE

 

Glöm inte bort att anmäla Ditt intresse för att få fiber indraget. Fördelarna är många och framför allt får Du både en billigare och stabilare uppkoppling.

 

Javisst kommer det att kosta en slant, men genom att TRBB som Bygdegårdsförening blir sammanhållande begränsas kostnaden per fastighet till c a 18-20000 kronor. Men om Du inte går med direkt och sedan ångrar Dig riskerar Du att få betala dubbla kostnaden eller ännu mer.

 

Så varför vänta, gå in på www.tynningo.se och anmäl Ditt icke bindande intresse.

2014/09/22

Ändringar i båttrafiken till  Norra Tynningö & Höganäs

 
 
Kvällsturer - Ändringar i båttrafiken till Tynningö

 

Även om det inte gick så fort som vi först trodde så har vi nu fått följande besked från Waxholmsbolaget och kommunen:

 

Nya taxibåtsturer sätts in på beställning av Vaxholms stad den 1 oktober.

Höganäs brygga stängs av från samma dag,

 

Höganäs brygga stängs av 1 oktober

Som tidigare meddelats stänger Trafikverket av Höganäs brygga den 1 oktober för omfattande ombyggnadsarbeten som beräknas pågå till mitten av mars 2015.

All trafik med Waxholmsbåtar och Tynningöbussen 689 vid Höganäs upphör under perioden. Trafikanter hänvisas till Norra Tynningö brygga som får fler båtanslutande bussturer. (Tabell 2 och 4).

 

Nya taxibåtsturer till Tynningö och Ramsö 1 oktober

På beställning av Vaxholms stad utökas antalet kvällsturer med taxibåt från Vaxholm till Kastellet, Norra Tynningö och Ramsö fr o m 1 oktober. Waxholmsbolagets taxa gäller. (Tabell 4).

 

TIDTABELLER

klicka på länken:
 
http://www.tynningo.se/trbb/kvallsturer-andringar-i-battrafiken-till-tynningo/


2014/09/10

             Fiber till Lilla Furusund

Tynningö fiber vill veta om intresse finns för fiberbredband

Vad har jag för nytta av ett fiberbredband??

  • Blixtsnabbt internet, perfekt TV-bild, billig fast telefoni
  • Framtidssäker teknik helt okänslig för åska och fukt
  • Ingen kapacitets- eller volymbegränsning  som i mobila bredband
  • Perfekta möjligheter för företagande, distansarbete, övervakning, larm, vård i hemmet och därmed ett levande Tynningö
  • Ungdomar och andra som vill, kan spela utan irriterande avbrott och "saggning"
  • Ett ökat värde på fastigheten

Läs mer och anmäl ditt intresse, anmälan är INTE bindande, på http://www.tyningo.se

2014/09/08OBS! Alla båtfarare

 När ni åker in i Sumpen så finns en sten under vattnet på vänster sida vid bron.
 Håll mot mitten så undviker ni skador på propeller.

Och för er som åker Waxholmsbåt.....

...så har vi nu äntligen fått besked från kommunen om utökade kvällsturer enligt följande:
Förutom de 22.00-turer som redan idag utförs med Taxibåt (söndagar av WÅAB) tillkommer en tur kl. 20.30 som kommer att köras alla dagar i veckan.
Dessutom får vi en sen kvällstur fredagar och lördagar kl 23.50 med Taxibåt och som är en sk kallelsetur, dvs ska beställas på tel. 08-541 305 35
Båten komme inledningsvis att trafikera bryggorna Norra Tynningö och Ramsö

Vi utgår från att kommunen/Waxholmsbolaget kommer att offentliggöra en uppdaterad tidtabell inom den närmaste tiden

Börjar gälla om ca en vecka
Lars Röckert TRBB och Lilla Furusunds Villaägareförening
 

2014/06/09

Arbetsdagen 7 juni

När bryggan skulle fixas krävdes rejäla verktyg

2014/05/30

2014/05/06

Aktuella datum

Lördag den 7 juni. Årsmöte och arbetsdag.

  • kl 9-12 Arbete
  • kl 12-13 enklare lunch för dem som arbetat  
  • kl 13 Årsmöte
motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före årmötet
kallelse till årsmötet anslås senast en vecka före årsmötet


Midsommarafton
Midsommarstång, dans, lekar och massor av folk på ängen


Lördag 26 juli: Grillfest
2014/02/12

Meddelande från Vaxholm stad

Vaxholm stad har tagit fram remisshandlingar för Vatten- och Avloppsplanen för staden.
Ni har blivit kontaktade eftersom ni har bedömts att ingå i de remissinstanser som anses ha
intresse för planen samt angett att ni vill få handlingarna på elektronisk väg enligt våra dokument.

På grund av filernas storlek hänvisar vi er till handlingarna som ligger uppe på stadens hemsidan:
LFV kommer inte att lämna något samlat svar på remissen utan det är upp till varje medlem efter intresse. Kommunen kommer att hålla ett informationsmöte på Bygdegården den 4/3 kl 19.00
Läs mer i dokumentet som är länkat, ovan.

Synpunkter på remissen ska framföras skriftligen och vara Vaxholms stad tillhanda senast den 10 mars.