2018/12/23                God Jul & Gott Nytt År
                     önskar styrelsen


2018/07/12

               GRILLFESTEN INSTÄLLD 
       på grund av rådande eldningsförbud i Stockholms Län

2018/07/05


                                     


                2018
Nu är det snart dax igen!

Den 14 juli träffas vi på Ängen klockan 17.30 för att plocka fram bord och bänkar. Klockan 18.00 tänder vi grillarna!

Välkommen till den årliga grillkvällen - ta med det du vill äta och dricka !
Kom och träffa nya och gamla medlemmar!

Styrelsen

Vid regn ställer vi in!Vill du veta mer om föreningen – se www.lillafurusund.se
Vill du bli medlem – betala in 200,-/familj och år- till pg 198179-4

2018/06/14MIDSOMMARFIRANDE
PÅ ÄNGEN 2018!

Vi samlas på Ängen kl 14.00 för att tillsammans klä midsommarstången.

Ta gärna med björkris och blommor!

När stången är rest bjuds det på musik av livs levande musikanter!

Vi behöver dock frivilliga att hålla i dans och lekar.
Ställer du upp??
Kontakta Midsommargeneralen
 Anders Ahlner
Mobil: 070-2898938

Välkommen och Glad Midsommar!
önskar
StyrelsenDu är väl medlem?
Medlemskapet kostar 200,-/familj och år och betalas till pg 198179-4

2018/05/23KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Lördagen den 16 juni
klockan 13.00
på Ängen

  Gör Din röst hörd och kom och påverka föreningens arbete!

Förslag och motioner skickas senast 180531 till Calle Appelgren på mailadress: calle.appelgren@gmail.com
Ev inkomna motioner hittar Du på vår hemsida www.lillafurusund.se under fliken ”Dokument”, tillsammans med verksamhetsberättelse, budget, resultat- och balansräkning samt långsiktig verksamhetsplan..

ARBETSDAGEN

Vi vill också påminna om att Arbetsdagen äger rum samma dag, den 16 juni – samling på Ängen kl 10.00.

               **INBETALNINGSAVI**                            
Medlemsavgift för verksamhetsåret 2018/19              200,-/familj
Båtplatsavgift                                                              550,-/familj
Totalt för medlemmar med båtplats                            750,-/familj
Beloppet betalas till Plusgiro 19 81 79-4
senast den 31 maj 2018

Om Du inte redan registrerat Dig, gå in på hemsidan och anmäl Din mailadress

Välkommen! till ett nytt verksamhetsår!


StyrelsenFörslag till dagordning årsmöte 2018


1.    Årsmötets öppnande

2.    Val av ordförande vid stämman

3.    Godkännande av dagordning

4.    Upprättande och godkännande av röstlängd

5.    Val av två justeringsmän

6.    Prövning av om årsmötet har blivit behörigen sammankallat

7.    Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

8.    Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning

9.    Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Långsiktig verksamhetsplan

11. Framställningar från styrelsen

a.    Information om medlemsavgift, båtavgifter
b.    Verksamhetsplan
c.    Förslag till budget
d.    Gräsklippare/klippning   

12. Motioner från medlemmar
13. Ersättning till styrelse och revisorer

14. Beslut om medlemsavgifter

15. Valberedningens förslag till styrelse och revisorer
a.    Val av styrelse
b.    Val av revisorer

16. Beslut om valberedning

17. Övriga frågor

18. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

19. Stämmans avslutande