2015/04/30


Telia Öppen Fiber – Pågående kampanj

Hoppas Du redan noterat att vi har Telia på ön som nu driver sin kampanj för att vi skall få fiber till Tynningö. Hoppas Du hakar på för det är bara under kampanjen Du får Ditt fiber till kampanjpris!

I vår förra information, som går att läsa på hemsidan sa vi bl a: ”Det är dock inte upp till oss i fibergruppen att fatta några beslut, men vi har nu blivit förhandsinformerade om att Telia Öppen Fiber kommer att dra igång en kampanj på bl a Tynningö”.

Kampanjen har som sagt dragit igång och håller på till den 14 juni. Vi vill här därför göra ett förtydligande och säga att:

Efter fibergruppens arbete har vi kommit till slutsatsen att vi förordar Telia Öppen Fiber då vi anser att det är den snabbaste, säkraste och mest långsiktiga och kostnadseffektiva lösning av de alternativ vi studerat!

Glöm inte bort informationsmötet den 5 maj kl 1900 på Bygdegården. Kan Du inte närvara så kan Du alltid träffa dem under vårloppisen den 30 maj eller kontakta projektet direkt enligt nedan:

 

ANDERS SANDMAN

TEAMLEADER, OMRÅDESANSVARIG

Telia öppen fiber


+46 (0)72 204 20 69

 

Fibergruppen

2015/04/24


Nytt kring FÖP:en

 

I protokollet från kommunens Planeringsutskotts möte den 15 april kan man bl a läsa nedanstående:

 

”§ 27 Fördjupad översiktsplan för Tynningö, samråd

 

Kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut

Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att genomföra samråd för den Fördjupade översiktsplanen för Tynningö med tillhörande Miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

 

Ärendebeskrivning

Syftet med den fördjupade översiktsplanen för Tynningö är att ge en samlad vision från Vaxholm stads sida för hur den kommande utvecklingen på Tynningö bör ske. Den fördjupade översiktsplanen ska ligga till grund för kommande detaljplanering av ön som ska ske i samband med utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp. Planen redovisar en översiktlig strategi för utvecklingsområden, trafik, mötesplatser, utvecklingsområden. Detaljplaner kommer i ett senare skede mer ingående att definiera hur varje område ska utvecklas.

 

Yrkanden

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

 

Handlingar

Tjänsteutlåtande, 2015-04-07

Tynningö Fördjupad Översiktsplan samrådshandling

Tynningö Fördjupad Överstiksplan Miljökonsekvensbeskrivning samrådshandling

 

Kopia på beslutet till för åtgärd: Eduardo Alarcon Klein, stadsbyggnadsförvaltningen”

 

Samrådshandlingen som nämns ovan skall nu ut på remiss men Du kan läsa den redan här. Vi uppmanar alla som har synpunkter att ta del av handlingen och, när det är dags, inkomma med synpunkter. Antingen som enskild person direkt till kommunen eller till TRBB som då kommer avser att sammanställa era synpunkter i ett sammanvägt svar. Eller varför inte både och!!! Det är viktigt att vi är tydliga mot kommunen med vad vi vill, vad vi tycker är viktigt och hur vi ser på Tynningös utveckling.

 

Kommunen har utlovat ett informationsmöte senare i vår/sommar.

 

Styrelsen/FÖP-gruppen

2015/04/09
FIBERLÖSNING NÄRMAR SIG – INFORMATIONSMÖTE DEN 5 MAJ

Vi i den s k fibergruppen har nu träffat några potentiella leverantörer och kommit fram till slutsatsen att den leverantör som kan erbjuda den bästa och säkraste lösningen är Telia Öppen Fiber.

Det är dock inte upp till oss i fibergruppen att fatta några beslut, men vi har nu blivit förhandsinformerade om att Telia Öppen Fiber kommer att dra igång en kampanj på bl a Tynningö och andra delar av Vaxholm. Kampanjen, som kommer att pågå mellan den 26 april och 14 juni, innebär att de som väljer att teckna sig under denna period kan göra det till en kostnad av 19900;- i st f 34 900; alternativt dela upp betalningen på 60 månader och då betala 357;-/mån. Men det krävs att minst 30% av ön fastighetsägare ansluter sig för att detta skall bli av!

Mer information om erbjudandet kommer Du att kunna läsa i den folder som Telia kommer att skicka ut direkt till Dig. Boka även in tisdagen den 5 maj kl 1900 för då kommer Telia att hålla ett informationsmöte på Bygdegården.

Förutom informationsfolder och informationsmöte ska Du inte bli förvånad om Telia kontaktar Dig personligen under kampanjperioden för under hela kampanjen kommer Telia att vara på plats på ön måndag till torsdag, kl. 15:00 – 21:00, söndagar, kl 11:00 -17:00.

Om Du redan nu vill kontakta Telia Öppen Fiber för att få veta mer går det bra att kontakta:

ANDERS SANDMAN

TEAMLEADER, OMRÅDESANSVARIG

Telia öppen fiber


+46 (0)72 204 20 69

 

Hoppas Du hakar på för då kommer Du att få

·         Blixtsnabbt internet, perfekt TV-bild och billig fast telefoni

·         Framtidssäker teknik helt okänslig för åska och fukt m.m

·         Fiberkabel utan mobila bredbandets kapacitets- och volymsbegränsning

·         Förbättrade möjligheter för företagande, distansarbete, övervakning, larm, vård i hemmet mm

·         Ett ökat värde på fastigheten med fiberanslutning och dessutom

·         Spara på dina månadskostnader

 

Mer om detta kommer Telia berätta för Dig vid informationsmötet den 5 maj!