2014/12/18


Information från Gamlingbo
Här kommer lite Gamlingboinformation mitt i höstmörkret och i stundande advent- och juletider för att ge Dig en bild av vad som hänt sedan årsmötet i maj.

Vi har ju en verksamhetsplan att utgå från och den talar bl a om medlemsvärvning, olika studiebesök och viktiga dialoger med kommunen m fl. Allt i syfte att ”kratta manegen” för att så snart som möjligt förverkliga Gamlingbo.

Vi har blivit några fler medlemmar och är nu uppe i 37 st, men vi välkomnar med glädje fler. Ju fler desto starkare blir vi och därmed tydligare i behovet av Gamlingbo.

Vi kan konstatera att Gamlingbo nu finns på kommunens agenda i bl a arbetet med den Fördjupade Översiktsplanen (FÖP) och att man ser positivt på vårt arbete. Vi har under hösten fört en dialog med socialförvaltningen, som förutom att man tycker att vi kommit långt och tänker rätt, även gett oss en del goda och viktiga råd. Detta bl a för att vi skall undvika att hamna i en boendelösning som styrs av strikta regelverk, lagar och förordningar. Utifrån den informationen har vi kommit till slutsatsen att vi skall bygga ett ”ordinärt boende” och inte kalla det äldre- eller trygghetsboende utan t ex seniorboende. Vi rekommenderas dock att ”ta höjd för” sådant som kan behövas i ett senare skede som t ex lyftanordningar i lägenheterna, installation av trygghetslarm etc. Kommunens pragmatiska syn och att man tycker vår idé känns både ny och unik tycker vi är lovande inför vårt fortsatta arbete.

Utöver kommunkontakterna har vi genomfört en del studiebesök i syfte att få idéer och att få till erfarenhetsutbyten. Allt detta har varit mycket givande och det är även information vi förmedlat till den arkitekt vi anlitat för att lite mer i detalj skissa på realistiska och praktiska förslag på hur vi bör och kan utforma vårt hus. Trevligt är att arkitekten är fritidsboende på ön, heter Per Öberg och numera är medlem i föreningen.

Frågor vi nu kommer att titta närmare på är drift och ekonomi, något som vi behöver ha kommit längre med innan nästa kontakt med kommunen.

Är det något Du funderar över eller har Du några friska och kloka idéer tveka inte utan hör av Dig till någon i styrelsen. Känner Du att Du kan bidra vad avser drift och ekonomi är Du mer än välkommen att delta i det arbetet. Ju fler vi är som engagerar oss desto bättre och roligare.


Vi planerar för ett medlems- och informationsmöte i början av 2015, så håll utkik på hemsidan och Din mailbox, till dess önskar vi i styrelsen Dig och de Dina en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År

2014/12/13


Information om VA-situationen på Tynningö från TVA dec 2014Under hösten har VA-situationen för Tynningö förändrats en hel del samtidigt som de problem Tynningö Vatten och Avlopp (TVA) försökt lösa finns kvar i lika stor omfattning som tidigare.

Den 29 september beslutade kommunstyrelsens planeringsutskott att föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att anta en ny VA-plan för kommunen. Den plan som diskuterades tidigt i somras hade reviderats något men några egentliga förändringar som rör Tynningö finns inte med i förslaget. Enligt planen kommer kommunalt VA inte att börja byggas på Tynningö förrän ungefär 2025 och fastighetsägare med underkända avlopp kommer att behöva investera i egna godkända avlopp fram tills dess. Några öppningar för de lösningar som TVA föreslagit som t ex VA via Värmdö kommun finns tyvärr inte heller.

Som en konsekvens av planen har SRMH (Södra Roslagens Miljö- och Hälsovårdskontor) den 26 november beslutat att den dispens de flesta medlemmar i TVA fått nu upphör att gälla. Konkret innebär det att SRMH kommer att kontakta alla som hittills fått dispens från att åtgärda sina underkända avlopp. Man kommer att kräva förbättringar som innebär att avloppen når upp till lagens krav tills anslutning till kommunalt VA kan ske.

Vidare har Roslagsvatten föreslagit att normalavgiften för anslutning till kommunens VA-system ska höjas från 290 000 kr till 370 000 kr. Förslaget är inte antaget ännu eftersom hela kommunens budget ska ses över ytterligare innan den läggs fram, vilket väntas ske den 15 december.

Följande handlingar finns på tynningo.se

Förslaget till VA-plan
Remissyttranden med kommunens kommentarer till förra förslaget till VA-plan
SRMHs beslut angående dispenserna

TVAs styrelse