2020/08/07

Protokoll Årsmöte

Tack till de som deltog i LFVs årsmöte den 6 juni 2020! Med engagemang kan vi hålla föreningen vid liv och vår samvaro inom Lilla Furusund starkare. 

Protokoll från årsmötet finns tillgängligt här. Stort tack till avgående samt tillträdande styrelse. Info om aktuella styrelsemedlemmar finns under sektion ”Styrelse”.

2020/07/11

Hjälp till med vår fotbollsplan!
För att fotbollsplanen/ängen ska kunna vara tillgänglig för fotbollsspelande och andra lekar behöver den klippas regelbundet. I dagsläget är det ett fåtal frivilliga som hjälper till med klippningen - vi behöver bli fler!  
Kan du tänka dig att ställa upp v. 32, 33, 34 eller v. 35? Hör av dig till Calle Appelgren telnr 070 668 53 89 med vilken vecka som du kan hjälpa till med. Tack!

Hälsningar Styrelsen 

2020/07/05

Nya brygga på plats i Lilla Maren

I slutet av juni fick vi efter en insats av frivilliga en ny brygga på plats i Lilla Maren. Stort tack till arbetslaget!
2020/06/01

Dokument inför årsmötet 6 juni 2020

Nedan finns länkar till dokumenten för Lilla Furusunds Villaägareförenings årsmöte 6 juni 2020. Vänligen ombesörj printning på egen hand vid behov då föreningen inte tillhandahåller fysiska dokument vid mötet.


Verksamhetsplan
Verksamhetsberättelse
Årsredovisning
Långsiktig Verksamhetsplan

Väl mött den 6 juni kl 1300 på Ängen/fotbollsplanen.

Mvh

Styrelsen
Midsommarfirande inställt

Med anledning av coronapandemin ställs tyvärr 2020 års midsommarfirande i LFVs regi på Ängen/fotbollsplanen in. 

Vi önskar alla en fin sommar!

Hälsningar
Styrelsen

2020/05/20

Dags att betala in för medlemskapet i Lilla Furusunds Villaägareförening!

INFORMATION OM INBETALNING FÖR MEDLEMMAR

Det är nu dags att betala in medlemsavgiften för verksamhetsåret 2020/2021.

Medlemsavgift: 200kr/familj
Båtplatsavgift: 1000kr
Totalt för medlemmar med båtplats: 1200 kr/familj

Beloppet betalas till Plusgiro 19 81 79-4 senast innan årsmötet 2020
Två veckor efter årsmötet kan tidigare båtplatser inte garanteras om avgiften ej är inbetald.

Denna information har även skickas ut via mail/post till registrerade medlemmar.

Mvh
Styrelsen
Årsmöte och Vårfix 6 juni!
Lördagen den 6 juni är det dags för årsmöte och vårfix för Lilla Furusunds Villaägareförening!

Ta möjligheten att göra din röst hörd och påverka föreningens arbete och prioriteringar. Årsmötet äger rum 6 juni kl 1300. Förslag på dagordning följer nedtill.
Förslag och motioner skickas senast 25 maj 2020 till Katarina Sundvall på mailadress: katarina@sundvall.se

Ev inkomna motioner hittar du här på vår hemsida efter den 30 maj 2020 tillsammans med övriga dokument inför årsmötet.

Vi vill också påminna om att arbetsdagen då vi vårfixar äger rum samma dag kl 10-12. Vi samlas på Ängen/fotbollsplanen. 

Efter avslutat arbete bjuder föreningen på kaffe, bulle och mineralvatten.

Observera att alla planerade aktiviteter i LFV:s regi kan komma att ändras/ställas in med kort varsel beroende på hur coronapandemin utvecklar sig.

Väl mött!
Styrelsen

---


Förslag till dagordning årsmöte 2020

1. Årsmötets öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Godkännande av dagordning

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

5. Val av två justeringsmän

6. Prövning av om årsmötet har blivit behörigen sammankallat

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

8. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Långsiktig verksamhetsplan

11. Framställningar från styrelsen
          a. Information om medlemsavgift, båtavgiften
          b. Verksamhetsplan
          c. Förslag till budget
          d. Ny brygga i Viken 

12. Motioner från medlemmar
13. Ersättning till styrelse och revisorer

14. Beslut om medlemsavgifter

15. Valberedningens förslag till styrelse och revisorer
a. Val av styrelse
b. Val av revisorer

16. Beslut om valberedning

17. Övriga frågor

18. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

19. Stämmans avslutande