2017/05/29PÅMINNELSE


ARBETSDAG & ÅRSMÖTE DEN 3 JUNI 2017

Vi samlas på Ängen kl 10.00 för en gemensam arbetsinsats med att bla:
·       Laga brevlådeställen
·       Göra underhållsarbeten på gångbron
·       Städa badplatsen vid bron
·       Röja på föreningstomten
Föreningen bjuder på förtäring efter avslutad arbetsinsats.


Välkommen!

Styrelsen
  


Följande har vi fått från vår Brevbärare och med anledning av detta har vi satt som PRIO ETT att på arbetsdagen den 3:e juni, fixa till postlådeställningarna Marenslingan/Tynningösundsvägen, Gärdsgårdsstigen/Tynningösundsvägen samt Tynningösundsvägen/Fotbollsplanen/Ängen.

”DIN BREVLÅDA – MIN ARBETSMILJÖ!
Varje dag delar jag ut post i flera hundra postlådor. En del av dem är mer eller mindre besvärliga att hantera. Jag är tacksam om du kan hjälpa mig att förbättra min arbetsmiljö genom att:


 • Märka din postlåda med namn och adress (eller bara adress)
 • Räta upp postlådeställningen så att den inte lutar
 • Placera postlådan med öppningen ca 100 cm över mark.
 • Placera permanentboendes lådor först i körriktningen och sommarboende därefter.    

Med vänlig hälsning
Din Brevbärare

Föreningen har fått en lista över vilka som är fastboende. Det kommer således att ske en viss omflyttning av lådorna och därför kommer du sannolikt inte hitta din låda på sin gamla plats på stället.
Välkommen till arbetsdagen den 3 juni kl. 10.00 på Ängen!

Hälsningar

Styrelsen

2017/05/07


KALLELSE TILL
 ÅRSMÖTE 2017


Lördag 3 juni

klockan 13.00

på Ängen


  Gör Din röst hörd och kom och påverka föreniningens arbete!

Förslag och motioner skickas senast 170520 till Calle Appelgren på mailadress:   calle.appelgren@gmail.com

Ev inkomna motioner hittar Du på vår hemsida. www.lillafurusund.se tillsammans med
verksamhetsberättelse, budget, resultat- och balansräkning samt långsiktig verksamhetsplan. Informationen finns även på anslagstavlorna.

ARBETSDAGEN

Vi vill också påminna om Arbetsdagen som äger rum samma dag, 3 juni - samling på
Ängen kl 10.00 

INBETALNINGSAVI

Medlemsavgift för versamhetsåret 2017/18               200:-/familj
Båtplatsavgift                                                             550:-/familj

Beloppet betalas till Plusgiro 19 81 79-4 senast den 31 maj 2017

Om Du inte redan registrerat Dig, gå in på hemsidan och anmäl Din mailadress.

Välkommen!

Styrelsen
                                                                                      
FÖRSLAG TILL DAGORDNING ÅRSMÖTE 2017


 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Godkännande av dagordning
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Val av två justeringsmän
 6. Prövning av om årsmötet har blivit behörigen sammankallat
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Långsiktig verksamhetsplan
 11. Framställningar från styrelsen
  1. Information om medlemsavgift, båtavgifter
  2. Verksamhetsplan
  3. Förslag till budget
  4. Gräsklippare/klippning   
 12. Motioner från medlemmar
 13. Ersättning till styrelse och revisorer
 14. Beslut om medlemsavgifter
 15. Valberedningens förslag till styrelse och revisorer
  1. Val av styrelse
  2. Val av revisorer
 16. Beslut om valberedning
 17. Övriga frågor
 18. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
 19. Stämmans avslutande

        
         Årsredovisning 2016
         Långsiktig Verksamhetsplan
       

2017/05/06

 

 

MIDSOMMAR 2017?

Som ni säkert vet så har Lilla Furusund Villaägareförening sedan urminnes tider anordnat midsommarfirande på Ängen.

För att kunna fortsätta denna fina tradition behöver vi frivilliga som kan hjälpa till med att:

⦁    Samla in björkris och blommor
⦁    Klä stången
⦁    Ansvara för musiken
⦁    Leda lekarna
Intresserad? - Kontakta: Katarina Sundvall tfn 070-4501051Du är väl medlem?
Medlemskapet kostar 200,-/familj och år och betalas till pg 198179-4.