2014/02/12

Meddelande från Vaxholm stad

Vaxholm stad har tagit fram remisshandlingar för Vatten- och Avloppsplanen för staden.
Ni har blivit kontaktade eftersom ni har bedömts att ingå i de remissinstanser som anses ha
intresse för planen samt angett att ni vill få handlingarna på elektronisk väg enligt våra dokument.

På grund av filernas storlek hänvisar vi er till handlingarna som ligger uppe på stadens hemsidan:
LFV kommer inte att lämna något samlat svar på remissen utan det är upp till varje medlem efter intresse. Kommunen kommer att hålla ett informationsmöte på Bygdegården den 4/3 kl 19.00
Läs mer i dokumentet som är länkat, ovan.

Synpunkter på remissen ska framföras skriftligen och vara Vaxholms stad tillhanda senast den 10 mars.