2018/05/23KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Lördagen den 16 juni
klockan 13.00
på Ängen

  Gör Din röst hörd och kom och påverka föreningens arbete!

Förslag och motioner skickas senast 180531 till Calle Appelgren på mailadress: calle.appelgren@gmail.com
Ev inkomna motioner hittar Du på vår hemsida www.lillafurusund.se under fliken ”Dokument”, tillsammans med verksamhetsberättelse, budget, resultat- och balansräkning samt långsiktig verksamhetsplan..

ARBETSDAGEN

Vi vill också påminna om att Arbetsdagen äger rum samma dag, den 16 juni – samling på Ängen kl 10.00.

               **INBETALNINGSAVI**                            
Medlemsavgift för verksamhetsåret 2018/19              200,-/familj
Båtplatsavgift                                                              550,-/familj
Totalt för medlemmar med båtplats                            750,-/familj
Beloppet betalas till Plusgiro 19 81 79-4
senast den 31 maj 2018

Om Du inte redan registrerat Dig, gå in på hemsidan och anmäl Din mailadress

Välkommen! till ett nytt verksamhetsår!


StyrelsenFörslag till dagordning årsmöte 2018


1.    Årsmötets öppnande

2.    Val av ordförande vid stämman

3.    Godkännande av dagordning

4.    Upprättande och godkännande av röstlängd

5.    Val av två justeringsmän

6.    Prövning av om årsmötet har blivit behörigen sammankallat

7.    Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

8.    Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning

9.    Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Långsiktig verksamhetsplan

11. Framställningar från styrelsen

a.    Information om medlemsavgift, båtavgifter
b.    Verksamhetsplan
c.    Förslag till budget
d.    Gräsklippare/klippning   

12. Motioner från medlemmar
13. Ersättning till styrelse och revisorer

14. Beslut om medlemsavgifter

15. Valberedningens förslag till styrelse och revisorer
a.    Val av styrelse
b.    Val av revisorer

16. Beslut om valberedning

17. Övriga frågor

18. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

19. Stämmans avslutande