2022/06/13

 Arbetsdagen 11 juni


Arbetsstyrkan blev denna gång endast nio personer, men mycket hanns ändå med.


Vid Myrholmsmaren har nyligen bryggan fått en ny badtrappa. Nu sjösattes och rengjordes roddbåten, gräs mm röjdes med trimmer och stranden krattades.


På vänthusets tak tätades namnskyltens genomgående bultar med kallasfalt efter vinterns/vårens läckage.


Åven området kring bryggan vid bron fejades med trimmer, krattades och städades.


Ängen klipptes för första gången i år. Gräset verkar vara frodigt denna sommar.


Arbetsdagen avslutades med traditionsenlig korvgrillning och fika och man kunde konstatera att rätt så mycket uträttats trots rekordlågt deltagande. På bilden har det efterföljande årsmötet just börjat och ytterligare ett fåtal medlemmar har infunnit sig.


2022/05/25

Arbetsdag och årsmöte lördag 11 juni

Lördagen den 11 juni är det dags för gemensam arbetsdag och årsmöte i Lilla Furusunds Villaägareförening. Ta chansen att både knyta bekantskaper, göra din röst hörd och göra fint i vår omgivning. 

Vi ses kl 10  på Ängen/fotbollsplanen för vårfix! Lättare lunch finns efteråt till de som deltar.

Årsmötet börjar kl 13. Dokument inför mötet finns här:


Förslag till dagordning årsmöte 2022

 

1. Årsmötets öppnande

 

2. Val av ordförande vid stämman

 

3. Godkännande av dagordning

 

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

 

5. Val av två justeringsmän

 

6. Prövning av om årsmötet har blivit behörigen sammankallat 

 

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 

 

8. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning 

 

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

 

10. Framställningar från styrelsen

 

a. Verksamhetsplan
b. Gräsklippning
c. Midsommarfirandet
d. Information om medlemsavgift, båtavgifter
e. Förslag till budget

 

11. Motioner från medlemmar
12. Ersättning till styrelse och revisorer

 

13. Beslut om medlemsavgifter 

 

14. Valberedningens förslag till styrelse och revisorer
a. Val av styrelse
b. Val av revisorer

 

15. Beslut om valberedning

 

16. Allmän information och övriga frågor

 

17. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 

 

18. Stämmans avslutande

Väl mött!

Styrelsen