2020-05-20

Årsmöte och Vårfix 6 juni!
Lördagen den 6 juni är det dags för årsmöte och vårfix för Lilla Furusunds Villaägareförening!

Ta möjligheten att göra din röst hörd och påverka föreningens arbete och prioriteringar. Årsmötet äger rum 6 juni kl 1300. Förslag på dagordning följer nedtill.
Förslag och motioner skickas senast 25 maj 2020 till Katarina Sundvall på mailadress: katarina@sundvall.se

Ev inkomna motioner hittar du här på vår hemsida efter den 30 maj 2020 tillsammans med övriga dokument inför årsmötet.

Vi vill också påminna om att arbetsdagen då vi vårfixar äger rum samma dag kl 10-12. Vi samlas på Ängen/fotbollsplanen. 

Efter avslutat arbete bjuder föreningen på kaffe, bulle och mineralvatten.

Observera att alla planerade aktiviteter i LFV:s regi kan komma att ändras/ställas in med kort varsel beroende på hur coronapandemin utvecklar sig.

Väl mött!
Styrelsen

---


Förslag till dagordning årsmöte 2020

1. Årsmötets öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Godkännande av dagordning

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

5. Val av två justeringsmän

6. Prövning av om årsmötet har blivit behörigen sammankallat

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

8. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Långsiktig verksamhetsplan

11. Framställningar från styrelsen
          a. Information om medlemsavgift, båtavgiften
          b. Verksamhetsplan
          c. Förslag till budget
          d. Ny brygga i Viken 

12. Motioner från medlemmar
13. Ersättning till styrelse och revisorer

14. Beslut om medlemsavgifter

15. Valberedningens förslag till styrelse och revisorer
a. Val av styrelse
b. Val av revisorer

16. Beslut om valberedning

17. Övriga frågor

18. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

19. Stämmans avslutande